Staż apostolski Sióstr Seminarzystek i posługa dzieciom ulicy w Centrum Intiganda

estagioapostolocio.1[Prowincja Afryki Centralnej] Centrum Intiganda* to instytucja założona przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (Braci Szkolnych), służąca dzieciom i młodzieży ulicy oraz innym młodym ludziom przeżywającym różnorakie trudności, zepchniętym na margines społeczeństwa.

W Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI z 2011 r., związanej z Synodem w Afryce, czytamy m.in.: „Rodzina jest « sanktuarium życia » oraz żywotną komórką społeczeństwa i Kościoła. Właśnie w niej « ponad wszystko, formuje się oblicze całego ludu, ponieważ tu jej członkowie zdobywają podstawowe nauczanie. W rodzinie uczą się kochać na tyle, na ile są bezinteresownie kochani; uczą się szanować każdą inną osobę na tyle, na ile sami są szanowani, uczą się poznawać oblicze Boga na tyle, na ile pierwsze Jego objawienie otrzymają od matki i ojca zatroskanych o swe potomstwo. Z powodu braku tych rodzinnych, podstawowych doświadczeń formacyjnych w każdym przypadku cierpi całe społeczeństwo i które to ze swej strony rodzi różnorakie formy przemocy” (Africae Munus, 42).

Jesteśmy przekonane o realizmie tych słów, zwłaszcza we współczesnym świecie. Podczas naszego stażu apostolskiego w Centrum Intiganda zauważyłyśmy, że wiele dzieci opuszcza swoje rodziny z powodu problemów, takich jak: konflikt z rodzicami, ubóstwo, separacja rodziców lub ich śmierć, a nawet – w niektórych przypadkach – wyrzucenie z domu przez najbliższych. Wszystkie te sytuacje zaprowadzają dzieci na ulicę w poszukiwaniu pokoju, ochrony, wolności, życia, itd. Bracia i świeccy pracownicy Centrum są do ich dyspozycji, odpowiadając na zachętę Jana Pawła II, wyrażoną w Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Africa: „Należy zatem pomagać młodym w pokonywaniu przeszkód, które hamują ich rozwój, takich jak analfabetyzm, apatia, głód i narkomania” (93).

Tak więc również my towarzyszyłyśmy dzieciom w ich zajęciach i obowiązkach w Centrum, sprzątając razem z nimi, uprawiając ogródek, itp. Modliłyśmy się razem z nimi, uczyłyśmy modlitw, pieśni, zabaw. Rozmawiałyśmy, słuchałyśmy, odradzałyśmy powrotu na ulicę. Ich cierpienie bardzo nas poruszyło – przeszły przez coś, czego nigdy, jako dzieci, nie powinny widzieć ani doświadczyć. Spędzały noce na ulicach, cmentarzach, pod mostami. Musiały same o siebie się troszczyć. Pomimo takiej przeszłości, potrafią się jeszcze śmiać, przebywając w Centrum. Mają głębokie pragnienie poznania Boga oraz nabycia innej różnorakiej wiedzy. Są tu dzieci w wieku szkolnym, jak i takie, które do pójścia do szkoły dopiero się przygotowują. Wszystko to ma prowadzić do reintegracji z ich rodzinami.

Ewangelizowały nas przez swoją cierpliwość, radość, wzajemne zrozumienie i przebaczenie. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebują bycia wysłuchanymi, aby ich rany mogły się powoli goić. Zachowujemy pamięć o nich w naszych sercach, a także w modlitwie za współczesne rodziny.  Dziękujemy Ci, Panie, za ten błogosławiony czas stażu, dany nam przez Zgromadzenie.

Siostry Seminarzystki                      

 * Intiganda w języku Kinyarwanda oznacza “zaradny”, “pomysłowy”; nazwa centrum motywuje jego podopiecznych

 estagioapostolocio.2

Views: 5 324