15 sierpnia

Dnia 15 sierpnia w Kościele katolickim obchodzona jest największa maryjna uroczystość: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji proponujemy Wam medytację opartą o teksty odwołujące się do ogłoszenia tego dogmatu naszej wiary, który niejednokrotnie był także przedmiotem rozmyślań św. Ludwiki de Marillac i ważnym elementem jej duchowości. Jako jej duchowe córki, odnajdujemy „maryjną duszę” naszej Świętej Matki w jej pismach, a także w naszych Konstytucjach.

Maryja, “źródło pociechy i znak nadziei dla swojego ludu”

–– Kto usiłuje iść za Jezusem Chrystusem, spotyka Tę, która Go otrzymała od Ojca: Maryję, pierwszą chrześcijankę, w pełni konsekrowaną, od początku obecną w życiu Zgromadzenia (K. 15a). Siostry Miłosierdzia uznają Maryję za Mistrzynię życia duchowego. (…) Przypatrują się Jej, by «tak jak Ona, ze swego własnego życia uczynić chwałę należną Bogu, a z samej czci – zadanie swego życia» (K.23). Z pobożnością obchodzą święta maryjne (S.7).

Zapytam się siebie: Czy obchodzę święta maryjne z pobożnością? Czy rzeczywiście uznaję Maryję za wzór i Mistrzynię mojego życia duchowego?

“Błogosławiona jesteś Maryjo, bo Bóg Cię wybrał, by zjednoczyć w Twoim łonie naturę ludzką z bóstwem.   [wszyscy odpowiadają:] Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś początkiem światła, które Syn Boży miał przynieść na ziemię.

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo w Twoim łonie dokonało się pełne miłości zjednoczenie Słowa Bożego z człowiekiem.” (Droga do świętości, Ludwika de Marillac, s. 145)

Zdrowaś Maryjo…


–– Nieskończenie hojny Bóg, który wszystko może, a którego plan opatrznościowy polega na mądrości i miłości, tajemniczym zarządzeniem swego rozumu łagodzi cierpienia narodów i poszczególnych jednostek przeplatając je radościami, aby tym, którzy Go miłują, wszystko, choć z różnych powodów i na różny sposób “pomagało do dobrego”. (Munificentissimus Deus 1)

Gdy bowiem Najświętsza Dziewica z niewymowną czułością spełnia swe macierzyńskie powinności względem ludzi odkupionych Krwią Chrystusową, umysły i serca (Jej) dzieci doznają tym silniejszej podniety do pilniejszego rozważania Jej przywilejów. (MD 2)

Święto Wniebowzięcia prowadzi Ludwikę de Marillac do rozważania piękności Matki Bożej. “Piętnastego sierpnia 1659 roku, w czasie Mszy Świętej, podczas której miałam przyjąć Komunię Świętą, myślałam o wielkości Najświętszej Dziewicy, jako Matki Syna Bożego”. Kontynuując swoją medytację, Ludwika odkrywa szlachetność ludzkiej natury, którą Chrystus przyszedł przebóstwić i którą szanuje, przyjmując Maryję do Nieba z ciałem i duszą. „Zauważyłam jeszcze, że tym sposobem Syn Boży w pewnym sensie zrodził naturę ludzką dla wieczności, czyniąc ją zdolną radować się tam Bogiem, według Jego zamiarów, które – jak widziałam – wielkie są w Niebie” (Droga do świętości, Ludwika de Marillac, s. 144).

Zapytam się siebie: Czy odczytuję wydarzenia mojego życia w świetle wiary, z przekonaniem, że tym którzy miłują Boga, wszystko pomaga ku dobremu (Rz 8,28)?

“Błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś Matką Boga, a mimo to nie wyzwalasz się z poniżenia i ubóstwa. [wszyscy odpowiadają:] Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś kanałem, przez który są nam przekazywane wszystkie łaski Wcielenia.

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś arcydziełem całej Bożej Wszechmocy w naturze czysto ludzkiej.”

Zdrowaś Maryjo,…


–– Tajemnica Wniebowzięcia Maryi zachęca do odkrycia godności każdego człowieka, jaka by nie była jego nędza, jego ubóstwo, jego upadek. Czcić Maryję, to dla Siostry Miłosierdzia zaangażować się z jeszcze większą miłością w służbę człowiekowi, co pociąga za sobą potrzebę prowadzenia głębokiego życia wewnętrznego.

Od Maryi, Matki Boga, wybranej przez Ludwikę de Marillac na Matkę Zgromadzenia, Siostry Miłosierdzia uczą się służyć Ubogim w pokorze, miłości i prostocie, pamiętając, że Chrystus ich kocha miłością szczególną (Droga do świętości, Ludwika de Marillac, s. 144).

Zapytam się siebie: w jaki sposób, w jakich okolicznościach, czuję się zaproszona do odkrywania godności każdej napotkanej osoby? Czy troszczę się o moje życie duchowe po to, abym poprzez codzienną służbę mogła ofiarować jeszcze większą miłość?

“Błogosławiona jesteś Maryjo – Twoja pokora nieustannie uświadamiała Ci to, czego Bóg w Tobie dokonywał oraz kim Ty byłaś w Nim. [wszyscy odpowiadają:] Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo jesteś jednocześnie Matką Boga i Matką Człowieka.

Błogosławiona jesteś Maryjo, bo całe Twoje serce jest przepełnione miłością.”

Zdrowaś Maryjo,…


–– (…) dostojna Matka Boga “jednym i tym samym aktem Bożej woli”, złączona odwiecznie w tajemniczy sposób z Jezusem Chrystusem, niepokalana w Swym poczęciu, w Boskim Swym macierzyństwie nienaruszona dziewica, wielkodusznie współdziałająca z Boskim Odkupicielem, który odniósł pełny triumf nad grzechem i jego następstwami, osiągnęła wreszcie to jak gdyby najwyższe uwieńczenie swoich przywilejów przez to, że zachowana została od skażenia grobowego i tak jak Syn Jej, zwyciężywszy śmierć, z ciałem i duszą wzięta została do niebieskiej chwały, gdzie ma jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna swojego, nieśmiertelnego Króla wieków. (MD 40)

Ludwika pisze do jednej z Sióstr, a dziś mówi do każdej z nas: “Błagam naszego Pana… byś dziś dobrze towarzyszyła Najświętszej Pannie przy Jej śmierci, przez dobrowolną ofiarę, jaką możesz Jej złożyć: umrzeć samej sobie, aby dobrze żyć dla Boga, poświęcając resztę swoich dni na pełnienie Jego Najświętszej Woli” (Droga do świętości, Ludwika de Marillac, s. 144).

Zapytam się siebie: W codziennych wyborach, planach, pragnieniach – czy mam przed oczyma mój cel ostateczny – miłujący plan Boga względem mnie – Jego dziecka – polegający na przebywaniu z Nim w Niebie? Czy głoszę tę Dobrą Nowinę bliźnim?

„Błogosławiona jesteś Maryjo, która tak doskonale ukochałaś pełnienie łaskawej Woli Boga. [wszyscy odpowiadają:] Błogosławiona jesteś Maryjo

Błogosławiona jesteś Maryjo, za wszystkie dusze odkupione Krwią Syna Bożego i Twojego.

Błogosławiona jesteś Maryjo, umiłowana Córko Ojca, Matko Syna i godna Oblubienico Ducha Świętego.”

Zdrowaś Maryjo,…


Maryja Wniebowzięta jest Wypełnieniem proroctwa z Magnificat: „Bóg wywyższył pokornych” i wezwania Jezusa: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29). Ona jest znakiem Nadziei! (Sr Evelyne Franc, 15.08.2007)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…. 

 

___________________________________________________________

W Centrum – Archiwalne