Edukacja: zaangażowanie, pasja od początków Zgromadzenia

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: Edukacja: zaangażowanie, pasja od początków Zgromadzenia.

Od czasów św. Wincentego a Paulo dzieło kształcenia wydaje się być ważną troską i dlatego w 1633 r., wraz z założeniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, Święta Ludwika de Marillac zaczyna postrzegać edukację jako pilną i preferencyjną posługę dla ludzi w potrzebie, szczególnie dla biednych małych dziewczynek.

Święta Ludwika utworzyła jedną z pierwszych szkół Nauczycieli w Europie i nadała im szereg zasad, instrukcji i przepisów, które dały podwaliny tego, czym była i jest dzisiaj szkoła oparta na duchowości wincentyńskiej. Opracowała dokumenty odzwierciedlające metody pracy, organizację szkolną i zasady pedagogiczne, zgodne z ich czasem, które służyły jako podręczniki do formacji pierwszych nauczycieli takich szkół.

Obecnie istnieje szeroka światowa sieć Szkół Wincentyńskich prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia, których Projekt Edukacyjny nadal czerpie ze źródeł duchowości swoich Założycieli, dostosowując się do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa, nie zapominając o inspirujących zasadach, które go wspierają.

Jednym z ostatnich ważnych wydarzeń Kościoła na temat Edukacji był Światowy Kongres: “Wychowywać dziś i jutro. Pasja, która odnawia”, a który odbył się w Rzymie – Castel Gandolfo, w dniach 18-21 listopada 2015 r., zorganizowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej na prośbę Papieża.

Dokument końcowy tego Kongresu Instrumentum Laboris może być przydatny dla tych, którzy są zainteresowani, lub poświęcili się wspaniałemu zadaniu “wychowywania”, dlatego proponujemy link do tego dokumentu, który zawiera przesłanie papieża Franciszka do Kongresu.

Tekst: Instrumentum laboris w pdf:

rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_pl.pdf

Edukacja katolicka musi otwierać na transcendencję i jest czymś więcej niż tylko przekazywaniem wiedzy. Prawdziwa edukacja wpaja zasady, kształtuje postawy i przyswaja wartości. Nie buduje murów, ale uczy dialogu i współdziałania, rozwija nasze człowieczeństwo. Przypomniał o tym Franciszek podczas spotkania 21 listopada w Auli Pawła VI z uczestnikami światowego kongresu nt. “Wychowywać dziś i jutro. Pasja, która odnawia”, który od 18 bm. obradował w Rzymie.

“Zostały zerwane nie tylko więzi edukacyjne. Edukacja stała się też zbyt wybiórcza i elitarna. Wydaje się, że mają do niej prawo tylko ludzie i narody posiadający środki czy też określone zdolności. Niestety na świecie nie mają do niej prawa wszystkie dzieci ani cała młodzież i musimy się tego wstydzić. Taka rzeczywistość prowadzi do selekcji ludzkiej” – powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył, że zamiast zbliżać narody i kultury, oddala je, tak jak oddala bogatych od biednych.

“Widzimy to także w naszej codzienności. Zerwany został pakt edukacyjny między rodziną a szkołą, jak i rodziną a państwem. Nauczyciele znajdują się wśród najgorzej opłacanych pracowników! Pokazuje to, że państwu nie zależy na edukacji. Dziś potrzebujemy edukacji w sytuacjach kryzysowych, nie bójmy się zaryzykować nieformalnej edukacji. Ta formalna znacznie zubożała, ponieważ jest spadkobierczynią pozytywizmu” – przypomniał papież.

Zachęcił zgromadzenia zakonne, by nie prowadziły tylko prestiżowych dzieł edukacyjnych, ale szły z tą misją również na peryferie, gdzie panują głód, bieda i ludzie są zranieni. Wskazał, że chodzi o coś więcej niż o zwykłą dobroczynność, jaką jest nauczenie kogoś czytania i pisania. Trzeba tym ludziom przekazywać zasady, wpajać wartości i rozbudzać w nich pragnienia, tak by wzrastali w swoim człowieczeństwie. Ojciec Święty wezwał nauczycieli i wychowawców, by w czasie zbliżającego się Jubileuszu Miłosierdzia zastanowili się, czym są uczynki miłosierdzia w edukacji i wprowadzali je w życie.

Obecny kongres odbył się z inicjatywy Kongregacji Wychowania Katolickiego dla uczczenia 50. rocznicy deklaracji Soboru Watykańskiego II o wychowaniu chrześcijańskim “Gravissimum educationis” (z 28 października 1965) i 25-lecia konstytucji apostolskiej Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich “Ex corde Ecclesiae” (z 15 sierpnia 1990).

Tekst za:

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3634,papiez-edukacja-katolicka-uczy-wartosci.html

___________________________________________________________

W Centrum – Archiwalne