Maryja, Kobieta Wiary (1)

– oczyma św. Ludwiki de Marillac i… Soboru Watykańskiego II

mary_faith

“Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcali, by kontemplować w Niej (…) Matkę Kościoła i Jedyną Matkę Zgromadzenia, której święta Ludwika powierzyła nowo powstające Zgromadzenie, pragnąc oddać je na zawsze pod Jej opiekę.” (Konstytucje Sióstr Miłosierdzia, 15b)

mary_faith_louise[Św. Ludwika de Marillac] (A.32 O cnotach Najświętszej Dziewicy) Bóg wybrał Maryję na Matkę swego Syna. Dlatego zachował Ją od grzechu pierworodnego. Jej poczęcie uczynił niepokalanym i udzielił jej pełni łask na mocy zasług życia swego Syna. Narodzenie Maryi, Jej najczystsze życie poświęcone na służbę świątyni, Jej ślub dziewictwa, Jej uległość woli Bożej i ufność w Opatrzność Bożą, Jej spokój i niewyczerpana głębia ujawniane w życiu małżeńskim, były oparte na fundamencie pokory. To ona przypominała Jej wszystko, co Bóg dla Niej uczynił. Jej oderwanie od wszystkiego i delikatny spokój ukazywane podczas męki i śmierci swego Syna oraz w czasie życia po wniebowstąpieniu Syna były wyrazem czystej miłości do Boga i troski o zbawienie dusz, dla których pracowała przez całe życie. W ten sposób wiernie naśladowała swego Syna.

(A. 32b Myśli o Najświętszej Dziewicy) Czcijcie dziewicę, którą Bóg chciał odkupić, zanim Ją stworzył. Przedstawiajcie Jej stan waszych sumień i proście, by wyjednała wam poprawę życia, uwolnienie od waszych najbardziej palących potrzeb, większą miłość do Jej Syna oraz mocniejszą więź z Jego boskim człowieczeństwem.

mary_faith_vatican[Sobór Watykański II – Lument Gentium] (56.) (…) Tak to Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, nie powstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc tajemnicy odkupienia. Słusznie tedy sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego. Sama bowiem, jak powiada św. Ireneusz, „będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego”. Toteż niemało Ojców starożytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z nim stwierdza: “Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi, co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę”.

(64.) I oto Kościół, rozważając Jej tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. I on także jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.