Zafèn – projekt na Haiti i dla Haiti

Zafen 1„Stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” – to temat tegorocznego orędzia papieskiego na Wielki Post. Podczas konferencji prasowej prezentującej Orędzie Papieża Franciszka, w sposób szczególny zwrócono uwagę na sytuację na Haiti. Na konferencji była obecna włoska rodzina świeckich misjonarzy (rodzice z dwojgiem małych dzieci), pracujących z ramienia „Caritas” wśród ubogich tego kraju po trzęsieniu ziemi w styczniu 2010 r. Zasiedli oni w watykańskim biurze prasowym obok zwierzchników Papieskiej Rady „Cor Unum” promującej katolickie dzieła charytatywne. W marcu, przewodniczący Rady uda się na Haiti, by otworzyć w imieniu Ojca Świętego nową szkołę. Według danych Banku Światowego, Haiti jest najuboższym krajem półkuli zachodniej, od czterech już lat próbującym podnieść się z ruin po tragicznym trzęsieniu ziemi.

ZAFÈN to wspólny projekt czterech podmiotów: międzynarodowej Rodziny Wincentyńskiej, Fonkoze (haitańskiego banku wyspecjalizowanego w działalności na rzecz ubogich, mającego obecnie ponad 200.000 klientów), DePaul University (największej uczelni katolickiej w Ameryce) i Haitian Hometown Association (stowarzyszenia działającego na rzecz ekonomicznego wzmocnienia i wzrostu haitańskiej diaspory).

ZAFÈN, uruchomiony 1 kwietnia 2010 r., stanowi źródło finansowania przedsiębiorstw i projektów społecznych, które nie kwalifikują się do uzyskania tradycyjnych pożyczek bankowych i z tego powodu mają ograniczony dostęp do kapitału. Celem projektu jest:

1) umożliwienie małym i średnim przedsiębiorcom rozwoju ich działalności, przekształcenie ekonomii poprzez nieoprocentowane pożyczki oraz stworzenie nowych miejsc pracy,

2) wsparcie projektów edukacyjnych i postępu społecznego poprzez dotacje.

ZAFÈN, po kreolsku “to nasza sprawa”, został opracowany w celu zgromadzenia kredytodawców i ofiarodawców, którzy wierzą w potęgę przedsiębiorczości. Wypełnia swoją misję poprzez rozpowszechnianie projektów, które zostały uprzednio przebadane pod kątem ich potencjalnej rentowności i prawdopodobieństwa powodzenia, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Haiti.

Dla banku Fonkoze pracują analitycy biznesowi, którzy z należytą starannością badają projekty, przedstawiając efekty swojej pracy komisji złożonej z przedstawicieli partnerów Zafèn, dla ich końcowej oceny. Zatwierdzone projekty są publikowane na stronie internetowej zafen.org, za pośrednictwem której można wybrać firmę lub projekt, który chce się wesprzeć, udzielając pożyczki lub darowizny, chociażby to było tylko 25 dolarów.

Środki są wypłacane beneficjentom w ciągu dwóch tygodni od ich przekazania przez darczyńców/pożyczkodawców. W przeciągu miesiąca analityk projektu odwiedza obdarowanego, aby upewnić się, że pieniądze wydano zgodnie z przeznaczeniem. Następnie na stronie projektu zafen.org informuje się o aktualnym statusie projektu. Właściciele przedsiębiorstw mają 1 rok na spłatę pożyczki w miesięcznych ratach. Chociaż prawdopodobieństwo spłaty jest jednym z kryteriów, które bierze się pod uwagę podczas kwalifikacji projektu, jednak wszelkie ryzyko w tym względzie ponosi pożyczkodawca.

Pożyczki w ramach ZAFÈN to nie inwestycja finansowa, ale pomocna dłoń podana haitańskiej ludności. Ani pożyczkodawca, ani instytucja pośrednicząca nie mogą czerpać żadnych korzyści finansowych z tego tytułu, a niektóre pożyczki mogą nigdy nie być spłacone. Nie da się jednak przecenić korzyści wynikających z hojności dla rozwoju Haiti i Haitańczyków.

Haiti jest krajem o bogatej kulturze, z życzliwym i napełnionym duchem przedsiębiorczości społeczeństwem. Jest to widoczne w różnorodności projektów, ubiegających się o dofinansowanie przez Zafèn. Należą do nich inicjatywy rolne, detaliczne i edukacyjne, pomyślane w celu rozwoju społeczności lokalnej, wykorzystania potencjału ludzkiego i wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

„Niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem” (z orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2014).