Początki Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia (AIC): już wkrótce jego 400. rocznica urodzin!

VDP677Dnia 20 sierpnia 1617 r. w Châtillon-les-Dombes we Francji, na prośbę proboszcza – ks. Wincentego a Paulo, ponad 50 kobiet podjęło się opieki nad pewną będącą w potrzebie rodziną. Ich proboszcz zdał sobie wówczas sprawę, że konieczne będzie nadanie tej nadzwyczajnej hojności jakiejś formy organizacyjnej. W ten sposób założył pierwszą grupę „Pań Miłosierdzia”. Dnia 8 grudnia 1617 r. bp Denis Simon de Marquemont z Lyonu uznał oficjalnie nowopowstałe Bractwo Miłosierdzia i jego reguły.

Ewangelizacja Ubogich i podejmowanie konkretnych działań, by pomóc potrzebującym – był to podwójny projekt życia Ks. Wincentego. Dla niego, celem Miłosierdzia było służenie maluczkim, opuszczonym oraz dotkniętym fizyczną i duchową nędzą.

AIC-3Kochać oznacza być odpowiedzialnym. Dalsze losy i rozwój działalności Bractw Miłosierdzia związane były ściśle z powstałym w 1625 r. Zgromadzeniem Misji, a od 1633 r. z Siostrami Miłosierdzia. Wszakże Ludwika de Marillac, zanim założyła wraz z Wincentym Zgromadzenie „składające się z wiejskich dziewcząt”, należała do Bractwa Pań Miłosierdzia przy paryskim Hôtel-Dieu, a następnie wizytowała Bractwa rozsiane w różnych zakątkach Francji. „Panie i Siostry” uzupełniały się nawzajem w swoim powołaniu i służbie, kontynuując własną działalność zgodnie z zamysłem „wspólnego” Założyciela.

Jakież to błogosławieństwo – móc obchodzić 399. rocznicę powstania AIC! Po 399 latach, na całym świecie żyją wolontariusze, członkowie Bractwa, które obecnie działa pod nazwą Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia. W ich rękach spoczywa niesamowite dziedzictwo, skarb. Poświęćmy chwilę, by przyjrzeć się bliżej Stowarzyszeniu i jego duchowości, która nieustannie się rozwija. Dzisiaj, podobnie jak w czasach Wincentego, który zwykł mawiać, że „Miłosierdzie każe nam wciąż iść naprzód”, Papież Franciszek, a przedtem Benedykt XVI, zapraszają nas do bycia blisko najuboższych.

1. Czym jest AIC?

AIC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia – jest międzynarodową organizacją pozarządową, która walczy z ubóstwem. Na utworzoną na całym świecie sieć składają się 53 Stowarzyszenia Krajowe, których członkowie to wolontariusze chrześcijańscy, w większości kobiety. Poprzez lokalne akcje, dostosowane do miejscowych potrzeb, specyficznych dla poszczególnych krajów, pracują oni na rzecz osób najsłabszych, zwłaszcza kobiet i dzieci. Cel tej działalności jest podwójny:

– poprzez towarzyszenie i odpowiedź na aktualne potrzeby materialne i duchowe osób żyjących w ubóstwie sprawić, by stali się oni ostatecznie samowystarczalni i mieli wpływ na swoją przyszłość;

– zaangażować społeczeństwo i władze publiczne w walkę przeciwko ubóstwu.

downloadAIC2 2. Na czym polega działalność AIC?

A. Działania na rzecz poszczególnych grup:

Uwaga zwrócona na kobiety żyjące w ubóstwie: projekty realizowane przez AIC w 80% skierowane są na potrzeby kobiet, gdyż to właśnie one są najbardziej dotknięte ubóstwem i niesprawiedliwością. Jest sprawą niezwykle pilną rozwijanie i promowanie równości i powszechności praw kobiet, w działaniach podejmowanych na polu społecznym, politycznym, ewangelizacyjnym i Wincentyńskim.

Branie pod uwagę całej osoby w jej wewnętrznej spójności: wolontariusze nawiązują indywidualne kontakty z osobami, którym towarzyszą i uwzględniają całość ich potrzeb – materialnych, relacyjnych, duchowych, itp., tak bowiem uczył św. Wincenty a Paulo, ich założyciel.

Edukacja jest istotnym elementem lokalnych projektów AIC, niezbędnym dla zapobiegania i zwalczania ubóstwa; działania lokalne stają się okazją do wzajemnej wymiany między wolontariuszami i grupami objętymi opieką, w działaniach podejmowanych razem, by pomóc człowiekowi wyjść z sytuacji ubóstwa, w której się znalazł.

B. Podnoszenie świadomości opinii publicznej:

AIC kształtuje opinię publiczną odnośnie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego. Współpracuje z władzami lokalnymi, państwowymi, obywatelskimi i kościelnymi, zwracając ich uwagę na konkretne sytuacje biedy, z którymi na co dzień spotykają się wolontariusze. Na poziomie międzynarodowym przedstawiciele AIC działają jako rzecznicy ludzi żyjących w ubóstwie tak, aby znaleźli się oni w centrum debat międzynarodowych (UNESCO, ECOSOC, UN Women, Rady Europy, Cor Unum, itp).

3. Co motywuje AIC?

a) sytuacje niesprawiedliwości, wykluczenia i przemocy, w których znajduje się tak wiele osób cierpiących blisko nas – zwłaszcza kobiet;

b) wezwanie Ewangelii do poszanowania godności każdego;

c) Nauka Społeczna Kościoła zakładająca odpowiedzialność wszystkich za budowanie bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata oraz opowiadająca się za prawem każdej osoby do wpływu na swój własny los;

d) prorocka intuicja św. Wincentego: sprawiedliwość jako jeden z priorytetów miłosierdzia; każdy musi mieć możliwość zaspokojenia swoich materialnych i duchowych aspiracji; potrzeba zorganizowanego działania; miejsce kobiet w społeczeństwie i w Kościele (działają one w celu promowania sprawiedliwości, ułatwienia dostępu do niezależnych i godnych warunków życia).

4. Kim są wolontariusze AIC?

Większość z nich stanowią kobiety – chrześcijanki. Pracują razem, inspirowane przez pojawiające się wokół sytuacje do budowania lepszego świata. Z powodzeniem realizują projekty przeciwstawiające się różnym formom niesprawiedliwości – projekty, które promują osobę ludzką, za przykładem św. Wincentego i św. Ludwiki. Ich posługa jest całkowicie bezinteresowna, pełniona z pobudki miłości, ponieważ do tego czują się wezwane. „Radosnego dawcę miłuje Bóg”. (2 Kor 9,7)

Tekst: skrót z broszury informacyjnej AIC nr 22, Laurence de la Brosse

Międzynarodowa strona internetowa: http://www.aic-international.org/

AIC w Polsce: http://aicpolska.misjonarze.pl/