Zwiastowanie

WPROWADZENIE

Przez Maryję, Matkę Boga, “Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Jej TAK Bogu rozpoczęło nową erę, nową drogę życia – życia w Chrystusie, Synu Bożym, który stał się Człowiekiem. W Nim mamy odkupienie, w Niej mamy pomoc i wsparcie w naszej podróży przez życie. Jedną z dróg życia jest droga, którą wybrało tysiące Sióstr Miłosierdzia na całym świecie. Do FIAT Maryi, Matki Bożej my, Siostry Miłosierdzia, dołączamy każdego roku nasze TAK Bogu w dniu Zwiastowania. Z miłości do Chrystusa składamy Mu nasze śluby. Czynimy się wolnymi , aby być posłanymi przez Boga do ludzi potrzebujących i by pomagać im w ich materialnych i duchowych potrzebach. To jest nasza radość i szczęście!
Niech te kilka myśli o Zwiastowaniu pomoże nam modlić się za siebie nawzajem i za cały świa

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». (Łk 1, 26-28)

Maryjo – bądź pozdrowiona, pełna łaski!
Nowa Ewo, której Syn zwyciężył węża!
Dziewico, Córko Syjonu,
Chwało Jeruzalem,
Radości Izraela,
Arko Przymierza,
Przybytku Najwyższego,
Matko Syna Dawidowego,
Matko Króla Izraela,
Dziewico Matko Emmanuela,
W której Słowo stało się Ciałem,
Błogosławiona między niewiastami,
Pokorna Służebnico Boża,
W której Wszechmocny uczynił cuda.
Matko Pana – bądź pozdrowiona.
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? »Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (Łk 1, 29-35)

Święta Maryjo, Matko Boża,
Ty wydałaś na świat prawdziwe światło,
Jezusa, Twojego Syna – Bożego Syna.
Na wezwanie Boga oddałaś się cała
i tak stałaś się źródłem dobroci,
które z Niego wytryska.
Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawać i kochać,
abyśmy my również mogli stać się
zdolni do prawdziwej miłości
i być źródłami wody żywej
w spragnionym świecie. (Benedykt XVI, Deus Caritas est, 42)

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 36-38)

Odnawiając nasze „Tak”, powierzamy się Dziewicy Maryi, Jedynej Matce Zgromadzenia i Gwieździe Nowej Ewangelizacji, która oświetla pustynię tego świata. Niech Ona przewodzi nam na tej drodze i pomaga w jej przemierzaniu, ukierunkowując nasze serca na to „co niezbędne: dar Ducha Świętego, towarzystwo Jezusa, prawdę Jego Słowa, Chleb eucharystyczny, który nas żywi, braterstwo komunii kościelnej, odruchy miłości bliźniego.”  (Cyrkularz Matki Evelyne Franc,2 luty 2014)

Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, nie zna zmierzchu.
O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
(Jan Paweł II, Vita Consecrata 112)

Matko Boża ze sceny Zwiastowania, módl się nami!