Wezwanie do świętości

MATKA ANTOINETTE DELEAU

W czasie Rewolucji Francuskiej Przełożoną Generalną Sióstr Miłosierdzia była Matka Antoinette Deleau. Ówczesny rząd wydał dekret o zniesieniu wszystkich zgromadzeń religijnych, w tym Sióstr Miłosierdzia. Matka Deleau zachęcała Siostry do kontynuowania posługi Ubogim, mimo że nie mogły się spotykać we wspólnocie.

W tym czasie, gdy wielu chrześcijan wciąż cierpi z powodu prześladowań za wiarę w Chrystusa, w tej porannej modlitwie wspomnijmy Matkę Antoinette, tę odważną kobietę i to, co robiła dla Sióstr w czasie represji.

Poranna modlitwa z Matką Antoinette Deleau:
Odpowiedź na obecne czasy miłością radykalną

Przewodnicząca: Panie, otwórz wargi moje.

Wszyscy:A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Razem:Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Odpowiedni hymn.

Antyfona:„Aby móc nadal służyć Ubogim, oddajcie się we wszystkim, co w obecnych okolicznościach będą od Was uczciwie wymagać, pod warunkiem, że nie ma w tym nic sprzecznego z religią, Kościołem lub sumieniem”. ( MAD 6 kwietnia 1792 r.)

Psalm 113       (na przemian)

Chwalcie, słudzy Pańscy;*

chwalcie imię Pana.

            Niech imię Pana będzie błogosławione,*

            teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca*

niech będzie pochwalone imię Pana.

            Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,*

            ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze,*

i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

            Podnosi z prochu nędzarza*

            i dźwiga z gnoju ubogiego.

By go posadzić wśród książąt,*

wśród książąt swojego ludu.

            Tej co była niepłodna, każe mieszkać w domu*

            jako matce cieszącej się dziećmi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.*

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Antyfona:„Miejcie się na baczności, przede wszystkim nie zniechęcajcie się ani nie dajcie się przygnębić, podwójcie swoją wiarę, zaufanie i modlitwy, które są teraz od nas wymagane.” (MAD 6 kwietnia 1792 r.)

Psalm 133       (razem)

O jak dobrze i miło,*

gdy bracia mieszkają razem!

            Jest to jak wyborny olejek na głowie,*

            który spływa na głowę Aarona, na skraj jego szaty.

To jak rosa Hermonu,*

która opada  na górę Syjonu.

            Bo tam udziela Pan błogosławieństwa*

            i życia na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.*

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Czytanie:Dekret Pana Chaptal, Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 grudnia 1800 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych biorąc pod uwagę ustawy z 14 października 1790 roku
i 18 sierpnia 1792 roku, likwidujące zgromadzenia religijne, zastrzegł członkom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia prawo do kontynuowania ich dzieł miłosierdzia. Biorąc pod uwagę, że niezbędna pomoc chorym może być wytrwale udzielana tylko przez te osoby, które w swoim stanie składają śluby służenia Ubogim w szpitalu
i kierują się entuzjazmem miłosierdzia; biorąc pod uwagę, że spośród wszystkich szpitali w Republice, te, które są zarządzane z najwyższą starannością, inteligencją i ekonomią, to te, które wezwały z powrotem na swoje “łono” byłe uczennice tej wzniosłej Instytucji, której jedynym celem było praktykowanie aktów bezgranicznej miłości; biorąc pod uwagę, że tylko kilka starzejących się osób pozostaje w tym cennym Stowarzyszeniu, co powoduje, że obawiamy się szybkiego rozwiązania Instytucji będącej zaszczytem dla ludzkości: przez przykład i lekcje codziennej praktyki miłosierdzia, jest pożądane co następuje; 1. Obywatelka Deleau, Przełożona Generalna Sióstr Miłosierdzia, jest upoważniona do formowania “uczenic” na potrzeby szpitali; 2. Szpital Sierot przy ulicy du Vieux-Colombier jest w tym celu do dyspozycji; 3. Obywatelka Deleau może zgromadzić osoby, które jej zdaniem są użyteczne dla powodzenia tej Instytucji oraz wybierać “uczennice”, które uważa za odpowiednie do osiągnięcia celu; 4. Rząd opłaci za pokój i wyżywienie w wysokości 300 franków za każdą uczennicę, której rodzice są uznawani za całkowicie ubogich; 5. wszystkie uczennice podlegają przepisom dyscypliny wewnętrznej domu; 6. środki niezbędne do zaopatrzenia na potrzeby Instytucji zostaną pobrane z ogólnych wydatków szpitali. Nie powinny przekroczyć rocznej kwoty 12 000 franków.”

Responsorium: (razem)

„Starajmy się być z Bogiem, a Bóg będzie z nami, a wtedy wszystko pójdzie dobrze teraz i w wieczności.” (MAD kwiecień 1792)

Kantyk Zachariasza (Łukasz 1, 68-79)

Antyfona:„Byłyście tym dla religii we Francji, czym była gołębica dla Noego… po powrocie do naszych domów pokazałyście gałązkę oliwną, która pozwala ludziom zrozumieć, że wody Rewolucji ustąpiły” ( MAD 1 stycznia 1802)

(razem)

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

 

Prośby:odpowiadamyŁaskawy Boże wysłuchaj naszą modlitwę

Módlmy się za wszystkie Siostry Miłosierdzia na całym świecie, aby każda z nas zawsze odpowiadała radykalną miłością na dar powołania.

Módlmy się, aby ludzie prześladowani za wiarę otrzymali dar wytrwałości i ulgi od udręki, których doświadczają.

Módlmy się za każdą z nas, abyśmy starały się mieć odwagę i wierność Sióstr, które szły przed nami.

Módlmy się za tych, którym służymy, niech doświadczą miłości Boga poprzez nasze czyny
i słowa.

Modlitwa Pańska: (śpiewana)

Modlitwa końcowa:(Z listu Matki Deleau z 28 maja 1792 r.)

Niech Bóg pomoże Wam…

„Podwoić Wasze modlitwy i zaufanie do Opatrzności, która Was ochroni. Wielkie burze nie mogą trwać długo. Gwałtowna nawałnica może ustąpić. To dobrze znane doświadczenie. Zadbajcie o swoje zdrowie, podtrzymujcie odwagę. W dalszym ciągu pełnijcie swoje obowiązki wobec Ubogich, którzy są pod Waszą opieką … Zgromadzenie przetrwa … Cokolwiek by się nie wydarzyło, niech nic nie oddzieli Was od ciągłej wierności, jaką jesteście winne Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. Amen.”

___________________________________________________________

Wezwanie do świętości – Archiwalne