Ludność Tubylcza wzywa do całościowej oceny rozwoju

Lindomar Ferreira[ONZ-NGO] Siostra Catherine Prendergast, reprezentantka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, dzieli się z nami następującymi wiadomościami:

Oceniając rozwój, świat musi zacząć stosować zupełnie inne kryteria, niż dotąd. Potwierdzili to uczestnicy 14 sesji Stałego Forum do spraw Ludności Tubylczej przy ONZ.  Ich spotkanie zbiegło się z podobnym wydarzeniem, związanym z oceną Celów Rozwoju po roku 2015 r. 

Wydaje się, że obecnie nie ma wątpliwości, że pieniądze to w tym względzie nie wszystko. Wielokrotnie prelegenci Forum podkreślali, że nie można oceniać jakości życia ludzkiego tylko i wyłącznie za pomocą wskaźników ekonomicznych. Zwrócono uwagę, że ludność rdzenna jest często pomijana, gdy jakość życia ocenia się poprzez zamożność i wysokość konsumpcji towarów. Inni mówili, że za pomocą produktu krajowego brutto PKB (czyli całkowitej wartości towarów i usług wytworzonych w danym roku w danym kraju) nie można sprawiedliwie ocenić istniejących nierówności. Ponadto, średnie krajowe wielkości ekonomiczne sprawiają, że nie widzi się pojedynczego człowieka.

Podczas spotkania powstała mozaika pomysłów na sposób przeprowadzenia całościowej ewaluacji rozwoju. Przedstawiane sugestie koncentrowały się na pomiarach, które uwzględniałyby zdolność jednostek i społeczności do zwiększenia własnych możliwości, jak również odzwierciedlałyby wolność podejmowanych wyborów spośród szerokiej gamy opcji, mających wpływ na dobrobyt jednostek i poszczególnych wspólnot.

Padały m.in. opinie, że najlepsze byłyby pomiary jakościowo-ilościowe. Co więcej, mogłyby obejmować stopień respektowania praw człowieka, aby nikt nie był pozostawiony samemu sobie. Do innych aspektów zrównoważonego rozwoju powinny zostać także włączone wartości kulturowe. Ponadto zauważono, że wśród dziedzin ustalania poziomu rozwoju powinny znaleźć się wskaźniki związane z pracą, z życiem kobiet i dzieci, z sieciami społecznymi, ochroną środowiska, bezpieczeństwem osobistym, zdrowiem, poziomem przestępczości, ekologią oraz dobrem duchowym.

W trakcie tygodniowych obrad, poza głównym tematem celów rozwoju, dotknięto również tematów związanych ze zmianami klimatu, z kwestią kobiet i dzieci, z perspektywami ludzi młodych należących do  ludności rdzennej, z gospodarką wodną i rybołówstwem, zdrowiem, praktykami rolniczymi, wpływem uprzemysłowienia na ludność tubylczą, znaczeniem ochrony kulturowej, duchowej, językowej, ekologicznej, edukacyjnej oraz wymiarem sprawiedliwości.

Na świecie żyje ok. 370 milionów osób należących do ludności rdzennej. Stałe Forum do spraw Ludności Tubylczej przy ONZ (UNPFII) jest ciałem doradczym Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC), uprawnionym do omawiania zagadnień dotyczących ludności tubylczej w zakresie rozwoju  ekonomicznego i społecznego, kultury, ochrony środowiska, edukacji, ochrony zdrowia i praw człowieka.

Representatives West Papua

Views: 4 983