Światowy Dzień Wody – 22 marca

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Współpracy Wodnej. Celem obchodów Światowego Dnia Wody jest podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych z zarządzaniem światowymi zasobami wodnymi w świetle wzrastającego zapotrzebowania na dostęp do wody, a także rozwój współpracy w zakresie transportu i sposobów użytkowania wody.

W kontekście obecnego roku oraz trwającej dyskusji na temat harmonogramu zadań po roku 2015 [będącego datą graniczną do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju], a także w kontekście drogi ku osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju, ważnym jest zdefiniowanie i omówienie wyzwań związanych z wykorzystaniem wody oraz kluczowymi dziedzinami, które w przyszłości wymagać będą wzmocnionego politycznego wsparcia i międzynarodowej współpracy.

Od czasu obchodów pierwszego Światowego Dnia Wody w roku 1993, wiele uczyniono na polu badań i edukacji w tej dziedzinie. W efekcie społeczeństwo jest obecnie bardziej świadome wagi problemu małego dostępu do wody i jego związków z kwestią ochrony środowiska i kwestiami społecznymi.

Chociaż ok. 70% powierzchni Ziemi stanowią zbiorniki wodne, nasze zasoby wodne nie są niewyczerpalne. Liczebność ludzkiej populacji wzrasta o ok. 80 mln rocznie, a z tym wiąże się większe zapotrzebowanie na wodę. W przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zużycie świeżej wody wzrosło trzykrotnie.

Jak podaje specjalna publikacja ONZ, „Promocja wodnej współpracy zakłada podejście interdyscyplinarne oparte o czynniki kulturowe, edukacyjne i naukowe, jak również zakłada wymiar religijny, etyczny, społeczny, polityczny, prawny, instytucjonalny i ekonomiczny. Jest to swoisty wehikuł służący budowaniu pokoju oraz kładzeniu fundamentów pod zrównoważony rozwój”. Współpraca w kwestii wody jest nieodzowna dla zachowania zasobów wodnych i ochrony środowiska, a także jest kluczem do likwidacji ubóstwa, wzrostu sprawiedliwości społecznej oraz stosowania zasady równouprawnienia.

Wszyscy wiemy, że dostęp do czystej wody należy do podstawowych potrzeb człowieka, jednak wciąż jest wielu ludzi, którzy nie mają stałego dostępu do wody pitnej oraz wody używanej w zwyczajnych sytuacjach codziennego życia. W jaki sposób osobiście mogę włączyć się we współpracę dotyczącą wykorzystania wody?

Woda jest niezbędna do życia.       Woda to życie. 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 160