Mój „staż” w ONZ w Nowym Jorku

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku: 

[ONZ-NGO] Kiedy moje studia w Chicago dobiegały końca, Przełożeni dali mi możliwość odbycia „stażu” w ONZ w Nowym Jorku, aby dopomóc mi w zrozumieniu złożonego systemu i struktury tej organizacji. S. Germaine Price, od ponad sześciu lat przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy ONZ, przez miesiąc wprowadzała mnie w ten złożony i zarazem fascynujący świat.

W siedzibie głównej ONZ miałam możliwość zobaczenia Sali Zgromadzenia Ogólnego, w której zasiada 193 członków Organizacji, dyskutując nad zagadnieniami o światowym znaczeniu. Byłam również w Izbie Rady Bezpieczeństwa oraz zwiedziłam serię wystaw na temat: „Narody Zjednoczone – od Wojny do Rozwoju.” Byłam poruszona, widząc wkład działaczy na rzecz pokoju z całego świata, prezentację tekstu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także pracę całego systemu ONZ dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Ponieważ Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia należy do organizacji pozarządowych przy ONZ, razem z S. Germaine mogłam uczestniczyć w pracy kilku komisji NGO. Ich członkowie pochodzący z całego świata włączają się w walkę przeciw handlowi ludźmi, ubóstwu, wojnom, itd.

Podczas „stażu” w ONZ otrzymałam zadanie analizy ogólnoświatowej ankiety na temat: „Walka z Ubóstwem”. Kwestionariusz zawierał siedem pytań dotyczących przeszkód, na jakie natrafiają Ubodzy w podejmowaniu dotyczących ich decyzji. Celem ankiety było również określenie stosowanych przez organizacje metod zwiększania udziału ludzi ubogich w realizowanych przez nie programach, a także synteza zapatrywań na przyszłość. Spośród 168 odpowiedzi otrzymanych z  59 krajów, 54 kwestionariusze nadesłały Siostry Miłosierdzia z całego świata.

Czy to nie cudowne, że każde z państw członkowskich ONZ, niezależnie od swojej wielkości terytorialnej, siły czy zasobności finansowej, posiada tak samo liczący się głos w dyskusji? Każdy naród zajmuje ważne miejsce i ma możliwość wypowiedzenia się oraz szansę słuchania, ale przede wszystkim każdy naród powinien przechodzić ponad własną wąską wizją rzeczywistości, aby osiągnąć głębszy poziom wymiany międzyludzkiej. W tego rodzaju dzieleniu się nie ma miejsca na nienawiść, przemoc i wojnę, a jedyne, co się liczy, to miłość i pokój.

Naszym zadaniem, jako Zgromadzenia, które ma możliwość udziału w pracach ONZ, jest budowanie świata, w którym ludzie wszystkich narodowości, ras i języków mogliby żyć razem w radości, jak o tym czytamy w Apokalipsie!

Sr. Christina Laim

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 451