Zrównoważony Pokój dla Zrównoważonej Przyszłości

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[UN-ONZ] W 1981 r., w dniu otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ postanowiono, iż podczas corocznego rozpoczęcia wrześniowej sesji obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Pokoju. Pierwsze obchody odbyły się w 1982 r. Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalono dopiero w 2001, a jego obchody przeniesiono na 21 września. Wszystkie narody są wezwane do zawieszenia w tym dniu działań wojennych oraz do poświęcenia go wzmocnieniu idei pokoju i zaprzestania przemocy wewnątrz, jak i pomiędzy państwami.

Temat tegorocznych obchodów Dnia Pokoju brzmi: Zrównoważony Pokój dla Zrównoważonej Przyszłości.  Podkreśla on związek, jaki zachodzi pomiędzy pokojem a rozwojem. Podczas tegorocznej Konferencji Rio+20 w Brazylii, światowi przywódcy zobowiązali się dążyć do zrównoważonego rozwoju, jednak wszyscy jesteśmy świadomi, że nie jest on możliwy bez pokoju. Zważywszy, że podstawowa przyczyna wielu konfliktów leży często – bezpośrednio lub pośrednio – w kwestii dostępu do zasobów naturalnych, takich jak: woda, minerały czy lasy, główną rolę w budowaniu i utrzymaniu pokoju odgrywa dobre zarządzanie bogactwami naturalnymi. Może ono jednocześnie zapewnić ludziom warunki odpowiednie do konkretnego planowania i działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

W momencie powoływania ONZ w 1945 r., „my, ludy Narodów Zjednoczonych” przyrzekliśmy „postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi, zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Artykuł 1 zacytowanej wyżej Karty Narodów Zjednoczonych podaje Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwszym z nich jest: „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania…” Od czasu podpisania Karty podjęto wiele inicjatyw, które miały na celu budowanie mostów i sieci współpracy dla ochrony oraz wzmocnienia istniejącego pokoju, a także dla odbudowy pokoju wszędzie tam, gdzie został on zburzony: w sąsiedztwie, w mieście, w państwie i pomiędzy narodami.

Encyklika Pacem in Terris Jana XXIII przypomina o roli, jaką każdy z nas ma do odegrania w budowaniu i utrzymywaniu pokoju. Jesteśmy zaproszeni do zjednoczenia sił w czynieniu naszej planety spokojnym miejscem dla wszystkich jej mieszkańców. Dnia 21 września ludzie na całym świecie uczczą obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju chwilą milczenia, „Przerwą dla Pokoju”, znakiem łączności z całą rodziną ludzką. Czy przyłączysz się do tej światowej inicjatywy?

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 103