Komisja Rozwoju Społecznego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego

 S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku: 

[UN-ONZ] W lutym br. Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Społecznego rozpoczęła swoją doroczną 10-dniową sesję w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wezwaniem do ofiarowania najbiedniejszym i najbardziej bezbronnym członkom naszego społeczeństwa narzędzi potrzebnych do  wydostania się z ubóstwa. 

Według przedstawionego przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moon raportu: „Promocja upodmiotowienia osób w dążeniu do likwidacji ubóstwa, do integracji społecznej, pełnego zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich”, prawie 80 procent ludności świata nie ma odpowiedniego dostępu do ochrony socjalnej, pozostając w poczuciu bezsilności i niemożności poprawy swojej sytuacji.

Raport stwierdza również, że chociaż od roku 1990 ponad 600 milionów ludzi wyszło z ubóstwa, dla 1 miliarda ten cel pozostaje nadal do osiągnięcia do roku 2015, czyli do wyznaczonego ostatecznego terminu osiągnięcia celów walki z ubóstwem, znanych jako Milenijne Cele Rozwoju. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację bezrobotnych młodych ludzi, którzy nie uczestniczą w żadnych szkoleniach ani nie uczęszczają do szkół.

Przemawiając na otwarcie spotkania Komisji, Przewodniczący Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) Nestor Osorio stwierdził, że bez odpowiedniej polityki i mechanizmów, wzrastają napięcia społeczne oraz spada poziom spójności społecznej, niezbędnej dla wspierania rozwoju.

Osorio podkreślił również potencjał technologii informacyjnych i komunikacyjnych w promowaniu ludności z obszarów wiejskich i społeczności defaworyzowanych, gdyż technologie te dają dostęp do wiedzy. Zauważył jednocześnie, że będzie to jednym z tematów dyskusji panelowych.

Aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki należy promować niezależność oraz włączyć tę promocję do programu rozwoju, uczestnicy sesji Komisji wysłuchają ekspertów prowadzących dyskusję na ten temat, zwracając szczególną uwagę na problemy osób starszych, młodzieży i niepełnosprawnych.

Sesji towarzyszyć będzie ponad 30 wydarzeń okolicznościowych, a także praca Forum Społeczeństwa Obywatelskiego nad pięcioma rezolucjami i zaleceniami w sprawie promowania równych szans w dążeniu do celów rozwoju społecznego.

Każdego roku przed spotkaniem Komisji Rozwoju Społecznego, Komitet Organizacji Pozarządowych (NGO) na rzecz Rozwoju Społecznego organizuje Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w oparciu o motyw, który ma następnie podąć Komisja. Tegorocznym tematem Forum jest „Społeczeństwo obywatelskie: promowanie równych szans do realizacji celów rozwoju społecznego.” Zarówno Komisja, jak i Forum NGO są dla członków społeczeństwa obywatelskiego, Sekretariatu ONZ i państw członkowskich okazją do zbadania skutecznych strategii i praktyk w celu wyeliminowania ubóstwa, zmniejszenia nierówności oraz osiągnięcia integracji społecznej i godnej pracy dla wszystkich. Deklaracja społeczeństwa obywatelskiego zatwierdzona przez przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w forum została przedstawiona na sesji inauguracyjnej Komisji Rozwoju Społecznego przez przewodniczącego Komitetu Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.un.org/news

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 4 261