Czas żarzących sie węgli

[Prowincja Hiszpania – Południe (SAM)] Ze wszystkich obrazów w mojej głowie, które reprezentują ten etap życia, wybrałam najbardziej do niego odpowiedni: “wiek żarzących się węgli”. Są to węgle, które straciły płomień, ale które nadal ogrzewają, ponieważ wciąż żyją. Tak powinno wyglądać nasze życie: żar nadziei poprzez słowa i postawy troskliwej czułości wobec ludzi, którzy mieszkają z nami lub którym służymy. Co za radość osiągnąć 60 plus pozostając wiernymi zaproszeniu, które pewnego dnia skierował do nas Pan: “Chodź i zobacz!”

Siostra Carmen, Radna Generalna i Siostra Pilar, Wizytatorka, czekały na nas, aby rozpocząć z nami dzień, który przeżyłyśmy owocnie. Fresk u stóp ołtarza reprezentował głęboką modlitwę rozpoczynającą się mottem: “Siedem Słów Braterstwa”: SYNOSTWO – BRATERSTWO – WIERNOŚĆ – SZCZĘŚCIE – PŁODNOŚĆ – ŚWIĘTO I ŻARLIWOŚĆ: wszystko, co niezbędne do budowy wspólnoty. Tak samo ważne jak żarzące się węgle.

Siostra Carmen Pérez, poprzez różne dokumenty Zgromadzenia, obudziła w nas pragnienie “drugiego nawrócenia”. Jako preambułę przytoczyła okólnik Matki Guillemin na 1 stycznia 1968 r.:“Każde życie konsekrowane zna czas drugiego, ostatecznego nawrócenia na wiarę, w której Bóg wolny od iluzji właściwych każdemu początkowi i pełnemu posiadaniu swojej dojrzałości ludzkiej i religijnej, zaprasza do wyboru wiary z pełną jasnością z myślą o służbie.”Następnie rozważałyśmy teksty Konstytucji i różne Międzykonwentowe Dokumenty Zgromadzenia: Studnia Jakuba, Na Skrzyżowaniu, Linie Działania, Odwaga i Miłosierdzie, aby zapamiętać dwie ważne idee:

  • potrzeba formacji,
  • poczucie przynależności do Zgromadzenia międzynarodowego.

Siostra Carmen przytoczyła dokument “Młode wino, nowe bukłaki”, a podsumowując stwierdziła, że z upływem lat najlepszą szkołą formacji jest życie, chociaż nie zapominajmy, że formacja ciągła jest obowiązkiem, który musimy zawsze ożywiać. Aby podkreślić sens przynależności w naszym życiu jako Siostry Miłosierdzia, oparła go na fragmencie z Konstytucji nr 7a. “Oddają się całkowicie Bogu …”;16.b „Służenie jest wyrazem ich całkowitego oddania się Bogu” oraz 34  „Wspólnota jest pierwszym miejscem przynależności Sióstr Miłosierdzia”. Wspomniała także artykuł ks. Quintano: “Co rozumiemy przez przynależność do Zgromadzenia”. Wprowadziła, w sensie przynależności, reorganizację Prowincji jako warunek kroczenia duchową ścieżką wierności. Musimy pracować nad utrzymaniem jedności między siostrami i wspólnotami połączonych Prowincji. Istnieje już kilka zreorganizowanych Prowincji w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, które podobnie jak Prowincja Hiszpania – Południe, dają przykład jedności i przynależności do Zgromadzenia. Zakończyłyśmy poranną refleksję pracą w grupach nad Ewangelią wg św. Marka 12, 28-34. Na tej podstawie opierała się także popołudniowa wymiana. Każda grupa podzieliła się refleksjami i dwie idee przeważyły nad wnioskami:

  1. Miłość do Boga, do Sióstr i Ubogich jest osią, na której koncentruje się nasze życie, aby realizować plan, który Bóg ma dla każdej z nas.
  2. Pierwszym miejscem przynależności Sióstr Miłosierdzia jest wspólnota, a mimo to istnieją różnice między Siostrami z powodu naszych ludzkich słabości.

Zakończyłyśmy Eucharystią dziękczynienia pod przewodnictwem ks. José Mª, w czasie której nawiązał do hasła Zgromadzenia i siedmiu słów znajdujących się na fresku u stóp ołtarza. Cytuję jego słowa, które wspaniale odzwierciedlają refleksję dnia: “Tych Siedem Słów wypowiedzianych wypływa z frazy – Miłość Chrystusa przynagla nas – ponieważ wszyscy mamy misję wyrażania i uobecniania miłości Boga w świecie, głównie wobec ubogich i wykluczonych. Ale nie uczynimy tej miłości widocznej, jeśli nie będziemy świadkami synostwa, braterstwa, wierności, szczęścia … Po Eucharystii każda Siostra wróciła do swojej wspólnoty. Zwykle mówi się po takich spotkaniach o naładowanych bateriach, ale w tym przypadku lepiej jest powiedzieć o „zapalonych węglach”.

Dziękujemy Siostrom Domu Prowincjalnego i wszystkim tym, którzy z radością i z oddaniem pomogli nam ROZPALIĆ TEN PŁOMIEŃ!!!

Views: 3 798