Międzynarodowy Dzień Pokoju

 S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Każdego 21 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. W tym roku jego hasło brzmi: „Zrównoważony Pokój dla Zrównoważonej Przyszłości”. Dnia 13 czerwca Sekretarz Generalny ONZ zainicjował 100-dniowe odliczanie do daty obchodów święta, wzywając wszystkich walczących na całym świecie do odłożenia broni i podjęcia prób pokojowego rozwiązania trwających konfliktów.

Dwa dni później ogłoszono aktualne wyniki Światowego Indeksu Pokoju (GPI), który klasyfikuje 158 krajów wg ich względnego stanu pokoju. Raport GPI wskazuje na nieznaczny wzrost pokoju w ostatnim roku (http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/). Łączy on pokój z zamożnością: „Gdyby udało się obniżyć poziom przemocy o chociażby 25%, zaoszczędzilibyśmy 2,25 biliona dolarów”, powiedział Michael Shank, wice-przewodniczący Instytutu Ekonomii i Pokoju w momencie ogłaszania raportu.

Podczas gdy niektórzy ogłaszają wyniki badań mówiące o wzroście pokoju, każdego dnia docierają do nas informacje o zgubnych – w odniesieniu do życia ludzkiego, środowiska naturalnego i dóbr materialnych – skutkach wojen i konfliktów. Niewymiernym jest natomiast psychiczne i moralne żniwo, jakie zbierają trwające w naszych czasach wojny i konflikty zbrojne. Ich skutki odczuwa obecne pokolenie, lecz odczują je również pokolenia, które nadejdą. Przyczyny przemocy pomiędzy poszczególnymi państwami, jak i wewnątrzpaństwowe są wzajemnie od siebie zależne, jednak promowanie pokoju leży w zasięgu możliwości każdego. Każdy człowiek może dołożyć swoją cegiełkę do budowania pokoju na świecie poprzez codzienne, świadome akty pokoju.

Ze szczególną uwagą zwróconą w kierunku założeń Konferencji Rio+20 jasnym jest, że w świecie pozbawionym pokoju niemożliwa będzie zrównoważona przyszłość. Zaangażowanie w prowadzenie wojen i konfliktów pozbawia ludzi zdolności do pracy na rzecz eliminacji ubóstwa czy postępu na drodze ku sprawiedliwości społecznej. Bez stabilnego i bezpiecznego środowiska społecznego prawie niemożliwym jest tworzenie nowych miejsc pracy, świadczenie podstawowych usług, dostarczanie wody i żywności oraz zabezpieczenie zaplecza medycznego czy edukacyjnego obywatelom całego świata. Krótko mówiąc: wojna ograbia człowieka z jego przyszłości.

Od czasu obchodów pierwszego Dnia Pokoju w 1982 r., wyznacza on osobisty i globalny postęp w kierunku pokoju, angażując miliony osób we wszystkich zakątkach świata. Dzień ten jest również dniem zawieszenia broni – zarówno osobistego jak i politycznego. Czy odmierzając czas do 21 września skorzystamy z szansy bycia nosicielami pokoju w naszych relacjach i podejmowanych codziennie działaniach? Małe czy wielkie, inicjatywy takie mają wpływ na świat, w którym żyjemy. Niech pokój wzrasta w naszym domu, sąsiedztwie, kraju  i na całym świecie.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

 

Views: 4 182