ONZ – Powszechne porozumienie światowej konwencji na rzecz uchodźców i migrantów blisko ukończenia

[ONZ – NGO] Siostry Margaret O’Dwyer i Catherine Prendergast, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Jorku:

To wyjątkowy czas w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace nad dwoma odrębnymi umowami zbliżają się do końca – jedna związana z uchodźcami, a druga z migrantami. Rozmowy związane z Powszechnym Porozumieniem w Sprawie Uchodźców zakończyły się 4 lipca w Genewie. Negocjacje w sprawie Powszechnego Porozumienia dotyczące Bezpiecznej, Uporządkowanej i Przewidywalnej Migracji zakończą się 13 lipca w Nowym Jorku.

Powszechne porozumienia wynikają z Nowojorskiej Deklaracji w Sprawie Uchodźców i Migrantów, która została przyjęta we wrześniu 2016 r. W Deklaracji tej kraje zobowiązały się działać w kierunku tych dwóch porozumień.

Według Światowego Forum Gospodarczego od stycznia 2018 roku zarejestrowano około 258 milionów międzynarodowych migrantów. Według Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) na świecie żyje około 65,6 milionów uchodźców.

Oczekuje się, że Powszechne Porozumienie w Sprawie Uchodźców zostanie zatwierdzone podczas najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, które odbędzie się we wrześniu. Natomiast Powszechne Porozumienie związane z Migracją ma zostać zatwierdzone podczas Konferencji Międzyrządowej  w sprawie Bezpiecznej, Uporządkowanej i Przewidywalnej Migracji, w Marrakeszu w Maroku, w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r.

Aby zapoznać się z najnowszym projektem (26 czerwca 2018 r.) Powszechne Porozumienie w Sprawie Uchodźców, należy przejść do linku: www.unhcr.org/en-us/

Uwaga: zostanie on zmieniony po negocjacjach na początku lipca.

Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformuje państwa członkowskie w Nowym Jorku w dniu 17 lipca o wynikach konsultacji związanych z Porozumieniem w Sprawie Uchodźców.

Oczekuje się, że Powszechne Porozumienie w zakresie Bezpiecznej, Uporządkowanej i Przewidywalnej Migracji będzie pierwszą, uzgodnioną międzyrządowo umową, przygotowaną pod kierunkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu holistycznego i kompleksowego pokrycia wszystkich wymiarów migracji międzynarodowych.

Aby zobaczyć najnowszą wersję Powszechnego Porozumienia związaną z Migracją, należy przejść do linku: www.refugeesmigrants.un.org

Porozumienie dotyczące migracji zostanie również zmienione po ostatniej sesji negocjacji w dniu 13 lipca.

Celem tych porozumień jest poprawa ochrony uchodźców i migrantów oraz wzmocnienie współpracy między narodami w zakresie reagowania na masowe przemieszczanie się uchodźców. Istnieje również nadzieja, że kraje dzielące w bardziej systematyczny sposób odpowiedzialność za migrantów w czasach kryzysu nie będą nadmiernie obciążone.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie:
www.cmdcngo.org

Views: 4 603