Forum Polityczne Wysokiego Szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych

[UN-NGO] Siostry reprezentujące Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazują poniższą wiadomość z ONZ:

W jaki sposób Siostry Miłosierdzia zaangażowały się w Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (HHLPF) przy ONZ w Nowym Jorku w dniach 9-18 lipca? Forum jest corocznym wydarzeniem, podczas którego niektóre kraje są poddawane przeglądowi na podstawie postępów w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku cel 4 (edukacja), 8 (godna praca), 10 (zredukowanie nierówności), 13 (promowanie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu), 16 (promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw) i 17 (partnerstwa w celu osiągnięcia celów) są w centrum uwagi.

Oprócz uczestnictwa w sesji otwierającej forum, Siostry Miłosierdzia uczestniczyły w wielu inicjatywach. Co najważniejsze, Siostra Margaret O’Dwyer, moderowała panel mówców podczas spotkania zatytułowanego: „Przeżyte doświadczenia nierówności: oddolne odpowiedzi”. Panel ten zaprezentowano we wtorek, 16 lipca, w pomieszczeniu kościoła przy ONZ, podkreślając wyniki ankiety na temat nierówności, które grupa zadaniowa Grass Roots przeprowadziła wcześniej w sześciu językach. Wśród mówców znaleźli się: migrant z Syrii, dyrektor z Pakistanu i terapeuta sztuki pracujący z imigrantkami w USA. Podsumowanie raportu zostało przedstawione przez pracownika socjalnego i studenta z Marymount Manhattan College.

„Nie możemy odzwierciedlić głosów ludzi na poziomie najniższym, chyba że mamy sposób na wysłuchanie ich doświadczeń” – powiedziała Siostra Margaret, przedstawicielka organizacji pozarządowej przy ONZ w Nowym Jorku dla Sióstr Miłosierdzia. „Badanie Grass Roots jest jedną z metod, dzięki którym możemy to zrobić. Dlatego ogromne podziękowania dla wszystkich Sióstr Miłosierdzia, które wypełniły ankietę lub zachęciły ludzi w swoich środowiskach, aby to zrobili. ”

Siostry spotkały się następnie z Renato Lima de Oliveira, Prezesem Generalnym Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo wraz z innymi przedstawicielami Rodziny Wincentyńskiej NGOS. Rozmawiali o swojej pracy w ONZ i otrzymali zapewnienie o wsparciu ze strony Towarzystwa. Pan De Oliveira towarzyszył Siostrom podczas uroczystości w Stałej Misji Irlandii przy ONZ, która koncentrowała się na sposobach osiągnięcia celu 4. Zrównoważonego Rozwoju. Prezydent Generalny przedstawił pani ambasador Geraldine Byrne-Nason swoje sprawozdanie śródokresowe na temat Towarzystwa.

Siostry Miłosierdzia są częścią Grupy Roboczej ds. Zakończenia Bezdomności przy ONZ. Grupa ta pilnie opowiadała się za bezdomnością jako tematem Komisji Rozwoju Społecznego w lutym 2020 roku. Ponieważ „przystępna ochrona i ochrona socjalna dla wszystkich położy kres bezdomności”, w rzeczywistości będzie tematem Komisji, Siostry zachęciły zatem państwa członkowskie do uczestnictwa w tej Komisji poprzez dystrybucję broszur podczas Forum.

Dnia 11 lipca Siostry wzięły udział w wydarzeniu, podczas którego uruchomiono Spotlight Report. W sprawozdaniu zatytułowanym „Przekształcenie zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju” społeczeństwo obywatelskie bada sposoby przekształcania instytucji, zmiany władzy i wzmacniania praw.

Siostry uczestniczyły także w wydarzeniach związanych ze zmianami klimatu, finansowaniu rozwoju, sposobach, poprzez które organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, zagadnień związanych z małymi wyspami rozwijającymi się, młodzieżą i innymi. Przedstawione na Forum filmy prezentowały dobre praktyki w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie:
www.daughtersofcharityunngo.com

Views: 2 255