Powszechny Dzień Dziecka

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku: 

[UN-ONZ] W 1954 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 20 listopada Powszechnym Dniem Dziecka. W tym właśnie dniu, w roku 1959 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracja Praw Dziecka, a w 1989 r. Konwencja Praw Dziecka (CRC). Poprzez ratyfikację tych dokumentów państwa zobowiązały się – w zakresie swojej kompetencji  – do ochrony praw każdego dziecka oraz do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania w tym względzie.

Jednak dzisiaj, niemal 60 lat po ustanowieniu Powszechnego Dnia Dziecka i ponad 20 lat od podpisania CRC, stoją przed państwami ogromne wyzwania, zakładając, że realizacja praw dziecka oraz Celów Milenijnego Rozwoju, zasadniczych w kwestii zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci, ma być urzeczywistniona do końca roku 2015.

Pogwałcenie praw dzieci zaczyna się od samego początku ich istnienia. Nieodpowiednia infrastruktura, niska świadomość rodziców, koszty związane z uzyskaniem dokumentu aktu urodzenia oraz dyskryminacja związana z płcią i pochodzeniem przyczyniają się do zwiększenia tego problemu.

Konwencja stanowi, że każde dziecko powinno otrzymać natychmiast po urodzeniu dokument stwierdzający jego tożsamość oraz że ma prawo do otrzymania imienia i do uzyskania obywatelstwa. Otrzymanie Aktu Urodzenia jest pierwszym krokiem, zapewniającym zgodną z prawem egzystencję w społeczeństwie oraz poszanowanie praw osobistych. Ułatwia dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, chroni dziecko przed pracą przymusową i wczesnym małżeństwem, a także czyni skuteczniejszą walkę z wykorzystywaniem i handlem dziećmi.

Akt Urodzenia i inne dokumenty tożsamości są szczególnie ważne dla dziewcząt w tych krajach, gdzie nierówny dostęp do nauczania i opieki zdrowotnej stanowi rzeczywisty problem. Jeżeli dziewczyna nie może udowodnić swej niepełnoletności, jest bardziej narażona na przymusowe małżeństwo, oddanie na służbę czy uwikłanie w prostytucję.

Konwencja jednoznacznie i w sposób przejrzysty określa prawo do edukacji. Większość populacji dotkniętej analfabetyzmem wciąż stanowią kobiety i dziewczęta. Należy również zwrócić większą uwagę na równe traktowanie płci w szkole, aby dziewczętom zapewnić bezpieczeństwo i możliwość kontynuowania nauki.

Prawa dzieci są nagminnie łamane poprzez różne formy pracy przymusowej. Dzieci stanowią najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo grupę pracowników domowych – spotykają się z wykorzystywaniem i wieloma innymi formami przemocy, nie mając dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dzień pracy dzieci (z których 90% stanowią dziewczęta) w gospodarstwie domowym wynosi 12-18 godzin. Do pracy na utrzymanie rodziny zmusza dziewczęta ubóstwo, w jakim żyją ich bliscy. Szacuje się, że prace domowe stanowią kategorię zatrudnienia, obejmującą największy procent   dziewcząt do 16 roku życia.

Ponieważ dziewczęta cierpią z powodu wielu połączonych form dyskryminacji – ze względu na wiek, płeć, brak wykształcenia, izolację i pochodzenie społeczne, są często pozbawione wykształcenia i narażone na ryzyko przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, która z kolei zwiększa zagrożenie wczesną ciążą oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową, m.in. AIDS.

Jeszcze bardziej zagrożone są dzieci-migranci, ponieważ często są uzależnione od swoich pracodawców w zakresie wyżywienia i mieszkania. Dodatkowymi formami przemocy jest w tym wypadku nieujawnianie przez pracodawców dokumentów tożsamości dzieci, pozwoleń na pracę, paszportów i wiz, zwłaszcza w tych krajach, w których ochrona praw imigrantów jest pomijana lub nie istnieje.

Powtórzmy to raz jeszcze: Powszechny Dzień Dziecka jest przypomnieniem, że każdy z nas może coś zrobić. Jest to wezwanie do każdego narodu i do wszystkich ludzi, aby czynić to, co możliwe dla ochrony dzieci.

 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: http://www.cmdcngo.org/

Views: 4 348