Światowy Dzień Żywności, 16 października 2012

S. Germaine Price, przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzieli się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

[ONZ-NGO] Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zmierzają do zwiększenia produkcji rolniczej na wszystkich poziomach, polepszenia warunków życia mieszkańców wsi, podniesienia wskaźnika odżywiania na świecie oraz rozwoju ekonomii światowej. I tak na przykład, temat Światowego Dnia Żywności w roku 2011: „Ceny żywności – od kryzysu do stabilizacji”, który wiązał się z panującym światowym kryzysem cen żywności, miał na celu zwrócić uwagę na przyczyny niestabilności cen żywności i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się. Według danych Banku Światowego podwyżki cen żywności w latach 2010-2011 doprowadziły niemal 70 mln osób do skrajnej nędzy.

„Kooperatywy rolnicze – klucz do wyżywienia świata” – taki temat został wybrany przez FAO na tegoroczne obchody Światowego Dnia Żywności. Zagadnienie to zostało wybrane, aby podkreślić rolę gospodarstw rolnych w walce z niedożywieniem oraz w podnoszeniu bezpieczeństwa żywności. Kooperatywa (spółdzielnia) rolnicza to stowarzyszenie, którego członkowie – rolnicy – wspólnie lokują swoje zasoby w określoną formę działalności (zaopatrzenie, marketing, kredyty) celem uzyskania lepszych wyników.

Podstawowym celem współpracy jest jak najkorzystniejsza – od strony ekonomicznej – odpowiedź na potrzeby członków spółdzielni, poprzez redukcję kosztów usług, podwyższenie jakości produktów i jak najlepsze wykorzystanie zasobów wnoszonych przez poszczególnych rolników. Chociaż zyski ekonomiczne są dużą siłą napędową w tworzeniu kooperatyw, nie są one jedyną przyczyną tego procesu. Równie ważny jest fakt pozostawania zarządu spółdzielni w rękach samych rolników, co zapewnia im utrzymanie własności i kontroli nad własną działalnością. Jest to również gwarancja, że zwrot zysków, zazwyczaj poprzez wypłatę dywidendy, podzielony będzie tylko pomiędzy członków spółdzielni.

Spółdzielnie rolnicze, jako narzędzia zrównoważonego rozwoju w krajach ubogich, wspierają na wiele sposobów drobnych rolników. Członkowie są właścicielami i zarządzają spółdzielnią, ich zasoby są produktywne, a korzyści dzielone są sprawiedliwie. Świeżą i dobrej jakości żywność uprawia się lokalnie i przez to jest ona tańsza i łatwiej dostępna. To przyczynia się do likwidacji głodu w tym konkretnym środowisku, ale również umożliwia drobnym rolnikom udział w krajowej i globalnej gospodarce.

Światowy Dzień Żywności obchodzony jest corocznie (od 1981 r.) 16 października, w rocznicę powstania w 1945 r. Organizacji FAO. Została ona założona w celu podniesienia świadomości i zrozumienia sposobów walki z głodem, niedożywieniem i ubóstwem oraz problemów związanych z dostawami i dystrybucją żywności.

 

Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

     
Views: 4 965