Światowi przywódcy będą dyskutować o pokoju i godnym życiu dla wszystkich

[UN-NGO] Siostry Margaret O’Dwyer i Catherine Prendergast, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzielą się poniższymi informacjami o działalności ONZ w Nowym Yorku:

Światowi przywódcy spotkają się w dniach 12-25 września br. w Nowym Jorku, na 72 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na wtorek, 19 września, planowana jest tzw. “Debata Generalna”, w której wezmą udział prezydenci i premierzy państw, a której temat brzmi: „W dążeniu do pokoju i godziwych warunków życia dla wszystkich, na zrównoważonej planecie”.

Rokrocznie, Zgromadzenie Ogólne wybiera swego przewodniczącego, który odpowiada za przeprowadzenie spotkań w ciągu następnego roku. W tym roku funkcję tę zacznie pełnić  Miroslav Lajčák, słowacki minister spraw zagranicznych, który zastąpi prezydenta Fiji, Peter’a Thomson’a.  Po raz pierwszy w historii ONZ przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego został wybrany Słowak. W chwili wyboru, którego dokonano w maju br., minister Lajčák sformułował 6 priorytetów:

  1. Przybliżyć ONZ zwykłemu człowiekowi. “Jest to kluczowe zadanie dla Zgromadzenia ogólnego jako najbardziej reprezentatywnego organu. Powinien on być więc bardzo skuteczny w wysiłkach podejmowanych na rzecz zwykłego człowieka” – stwierdził Lajčák.
  2. Podkreślenie wagi działań prewencyjnych i mediacji w kwestii utrzymania pokoju.
  3. Podejmowanie tematu migracji, która nie jest tylko krótkoterminowym czy regionalnym problemem, ale globalną i kompleksową kwestią, wymagającą światowego zainteresowania.
  4. Podkreślenie celów zrównoważonego rozwoju i kwestii klimatu. „Należy zrobić więcej, aby zaradzić nierównościom i ustalić metody niesienia pomocy głównie krajom najsłabiej rozwiniętym i małym krajom rozwijającym się”, skomentował autor priorytetów.
  5. Podejmowanie perspektywy praw człowieka. Prawa człowieka będą nadrzędną zasadą kierowania pracami przez Lajčáka, dla którego „nie ma pokoju i rozwoju bez poszanowania godności i praw podstawowych”.
  6. Podkreślenie znaczenie jakości. Nowy przewodniczący zobowiązał się nie uruchamiać inicjatyw, które spowodowałyby dodatkowe obciążenia, zwłaszcza dla małych państw

Miroslav  Lajčák zauważył, że zdecydowanie najczęściej wymienianym tematem reformy ONZ jest rewizja Rady Bezpieczeństwa. Ze swej strony wyraził chęć uaktualnienia Rady do poziomu XXI wieku.

W ramach przygotowań do 72. Zgromadzenia Ogólnego, ONZ wydało kilka dokumentów związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju. Obejmują one dziedzinę edukacji i środowiska naturalnego oraz rozwoju społecznego, ze zwróceniem uwagi na starzenie się populacji. Podczas wrześniowej sesji Zgromadzenie Ogólne zajmie się także wieloma innymi kwestiami.

 Więcej informacji o działalności Sióstr Miłosierdzia przy ONZ na stronie: www.cmdcngo.org

Views: 6 442